2021

2021

Τῇ Τρίτῃ | Τῌ Ϛʹ ΑΠΡΙΛΙΟΥ

On Tuesday | April 6

   

   

__________

__________

Η ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ

THE PROPHECY

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ

READER

Προκείμενον. Ἦχος πλ. βʹ.

Prokeimenon. Mode pl. 2.

Ψαλμὸς ΞΕʹ (65).

Psalm 65 (66).

Ἀλαλάξατε τῷ Κυρίῳ πᾶσα ἡ γῆ.

Shout to God, all the earth.

Εὐλογεῖτε ἔθνη τὸν Θεὸν ἡμῶν, καὶ ἀκουτίσασθε τὴν φωνὴν τῆς αἰνέσεως αὐτοῦ.

Bless our God, you Gentiles, and make the voice of His praise to be heard. [SAAS]

Προφητείας Ἠσαΐου τὸ ἀνάγνωσμα.

The reading is from the Prophecy of Isaiah.

ΙΕΡΕΥΣ

PRIEST

Σοφία. Πρόσχωμεν.

Wisdom. Let us be attentive.

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ

READER

Ησ Κεφ. ΚΕʹ, 1-9

Is 25:1-9

Κύριε ὁ Θεός μου, δοξάσω σε, καὶ ὑμνήσω τὸ ὄνομά σου, ὅτι ἐποίησας θαυμαστὰ πράγματα, βουλὴν ἀρχαίαν ἀληθινήν. Γένοιτο Κύριε· Ὅτι ἔθηκας πόλιν εἰς χῶμα, πόλεις ὀχυρὰς τοῦ μὴ πεσεῖν αὐτῶν τὰ θεμέλια, ἀσεβῶν πόλις εἰς τὸν αἰῶνα οὐ μὴ οἰκοδομηθῇ. Διὰ τοῦτο εὐλογήσει σε ὁ λαὸς ὁ πτωχός, καὶ πόλεις ἀνθρώπων ἀδικουμένων εὐλογήσουσί σε· ἐγένου γὰρ πάσῃ πόλει ταπεινῇ βοηθός, καὶ τοῖς ἀθυμήσασι δι' ἔνδειαν σκέπη· ἀπὸ ἀνθρώπων πονηρῶν ῥύσῃ αὐτούς, σκέπη διψώντων, καὶ πνεῦμα ἀνθρώπων ἀδικουμένων, ὡς ἄνθρωποι ὀλιγόψυχοι διψῶντες ἐν Σιών, ὅτι ῥύσῃ αὐτοὺς ἀπὸ ἀνθρώπων ἀσεβῶν οἷς ἡμᾶς παρέδωκας. Καύσων ἐν σκέπῃ νέφους, κληματίδα ἰσχυρῶν ταπεινώσει. Καὶ ποιήσει Κύριος Σαβαὼθ πᾶσι τοῖς ἔθνεσιν ἐπὶ τὸ ὄρος τοῦτο πότον λιπασμάτων, πότον τρυγιῶν, πίονται ἐν εὐφροσύνῃ, πίονται οἶνον, χρίσονται μύρον ἐν τῷ ὄρει τούτῳ, παράδος ταῦτα πάντα τοῖς ἔθνεσιν· ἡ γὰρ βουλὴ αὕτη ἐπὶ πάντα τὰ ἔθνη. Κατέπιεν ὁ θάνατος ἰσχύσας, καὶ πάλιν ἀφεῖλε Κύριος ὁ Θεὸς πᾶν δάκρυον ἀπὸ παντὸς προσώπου, τὸ ὄνειδος τοῦ λαοῦ αὐτοῦ ἀφεῖλεν ἀπὸ πάσης τῆς γῆς· τὸ γὰρ στόμα Κυρίου ἐλάλησε ταῦτα. Καὶ ἐροῦσιν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ. Ἰδοὺ ὁ Θεὸς ἡμῶν ἐφ' ᾧ ἠλπίζομεν, καὶ σώσει ἡμᾶς, οὗτος Κύριος, ὑπεμείναμεν αὐτῷ, καὶ ἠγαλλιώμεθα, καὶ εὐφρανθησόμεθα ἐπὶ τῇ σωτηρίᾳ ἡμῶν.

O Lord my God, I will glorify You; I will sing a hymn to Your name, for You have done wonderful things, an ancient and true counsel. So be it, O Lord. For You made cities into a mound; You made the foundations of their strong cities fall. The city of the ungodly shall not be built forever. Therefore the poor people will bless You, and the cities of wronged people will praise You. For You were a helper to every humbled city, and a protection to those who were disheartened by reason of poverty. You will deliver them from evil men, and be a shelter of the thirsty and a breath of life to the wronged. They will bless You as discouraged people, thirsting in Zion because of ungodly men to whom You delivered us. Then the Lord of hosts shall do this to all the nations on this mountain. They shall drink in gladness; they shall drink wine; they shall anoint themselves with ointment on this mountain. Deliver all these things to the nations, for this is the counsel for all the nations. Death prevailed and swallowed them, but again God wiped away every tear from every face; He took away the disgrace of His people from all the earth; for the mouth of the Lord has spoken. Then it will be said in that day, “Behold, this is our God, in whom we hoped and rejoiced exceedingly; and we shall be glad in His salvation.” [SAAS]

Προκείμενον. Ἦχος πλ. βʹ.

Prokeimenon. Mode pl. 2.

Ψαλμὸς ΞϚʹ (66).

Psalm 66 (67).

Εὐλογήσαι ἡμᾶς ὁ Θεός, ὁ Θεὸς ἡμῶν.

May God, our God, bless us.

Ὁ Θεὸς οἰκτειρήσαι ἡμᾶς καὶ εὐλογήσαι ἡμᾶς.

May God be gracious to us, and bless us. [SAAS]

Τὰ Ἀναγνώσματα τοῦ Ἑσπερινοῦ

The Readings from Vespers

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ

READER

Προκείμενον. Ἦχος πλ. βʹ.

Prokeimenon. Mode pl. 2.

Ψαλμὸς ΞΖʹ (67).

Psalm 67 (68).

ᾌσατε τῷ Θεῷ, ψάλατε τῷ Ὀνόματι αὐτοῦ.

Sing to God; sing to His name.

Ὁδοποιήσατε τῷ ἐπιβεβηκότι ἐπὶ δυσμῶν, Κύριος ὄνομα αὐτῷ.

Make ready the way for Him who rides upon the sunset; His name is the Lord. [SAAS]

Γενέσεως τὸ ἀνάγνωσμα.

The reading is from the book of Genesis.

ΙΕΡΕΥΣ

PRIEST

Σοφία. Πρόσχωμεν.

Wisdom. Let us be attentive.

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ

READER

Γε Κεφ. θʹ, 8-17

Gn 9:8-17

Εἶπε Κύριος ὁ Θεὸς τῷ Νῶε, καὶ τοῖς υἱοῖς αὐτοῦ μέτ' αὐτοῦ, λέγων· Ἰδοὺ ἐγὼ ἀνίστημι τὴν διαθήκην μου ὑμῖν, καὶ τῷ σπέρματι ὑμῶν μεθ' ὑμᾶς, καὶ πάσῃ ψυχῇ ζώσῃ μεθ' ὑμῶν, ἀπὸ ὀρνέων καὶ ἀπὸ κτηνῶν, καὶ πᾶσι τοῖς θηρίοις τῆς γῆς, ὅσα ἐστὶ μεθ' ὑμῶν, ἀπὸ πάντων τῶν ἐξελθόντων ἐκ τῆς κιβωτοῦ, καὶ στήσω τὴν διαθήκην μου πρὸς ὑμᾶς, καὶ οὐκ ἀποθανεῖται πᾶσα σάρξ ἔτι ἀπὸ τοῦ ὕδατος τοῦ κατακλυσμοῦ, καὶ οὐκ ἔσται ἔτι κατακλυσμὸς ὕδατος, τοῦ καταφθεῖραι πᾶσαν τὴν γῆν. Καὶ εἶπε Κύριος ὁ Θεὸς τῷ Νῶε· Τοῦτο τὸ σημεῖον τῆς διαθήκης, ὃ ἐγὼ δίδωμι ἀναμέσον ἐμοῦ καὶ ὑμῶν, καὶ ἀναμέσον πάσης ψυχῆς ζώσης, ὅσα ἐστὶ μεθ' ὑμῶν, εἰς γενεάς αἰωνίους. Τὸ τόξον μου τίθημι ἐν τῇ νεφέλῃ, καὶ ἔσται εἰς σημεῖον διαθήκης ἀναμέσον ἐμοῦ, καὶ τῆς γῆς, καὶ ἔσται ἐν τῷ συννεφεῖν με νεφέλας ἐπὶ τὴν γῆν, ὀφθήσεται τὸ τόξον μου ἐν τῇ νεφέλῃ, καὶ μνησθήσομαι τῆς διαθήκης μου, ἥ ἐστιν ἀναμέσον ἐμοῦ καὶ ὑμῶν, καὶ ἀνὰ μέσον πάσης ψυχῆς ζώσης ἐν πάσῃ σαρκί, καὶ οὐκ ἔσται ἔτι ὕδωρ εἰς κατακλυσμόν, ὥστε ἐξαλεῖψαι πᾶσαν σάρκα. Καὶ ἔσται τὸ τόξον μου ἐν τῇ νεφέλῃ, καὶ ὄψομαι τοῦ μνησθῆναι διαθήκης αἰωνίου, ἀναμέσον ἐμοῦ, καὶ τῆς γῆς, καὶ ἀναμέσον πάσης ψυχῆς ζώσης ἐν πάσῃ σαρκί, ἥ ἐστιν ἐπὶ τῆς γῆς. Καὶ εἶπεν ὁ Θεὸς τῷ Νῶε· Τοῦτο τὸ σημεῖον τῆς διαθήκης, ἧς διεθέμην ἀναμέσον ἐμοῦ καὶ ἀναμέσον πάσης σαρκός, ἥ ἐστιν ἐπὶ τῆς γῆς.

Then God spoke to Noah and his sons with him, saying, “Behold, I am establishing My covenant with you and with your seed after you, and every living creature with you: the birds, the cattle, and all the wild animals of the earth, of all that came out of the ark with you. Thus I will establish My covenant with you, and never again shall all flesh be cut off by the waters of the flood; nor shall there ever again be a flood to destroy the earth.” Then the Lord God said to Noah, “This is the sign of the covenant I am making between Me and you, and every living creature with you, for perpetual generations: I am setting My rainbow in the cloud, and it shall be a sign of the covenant between Me and the earth. It shall be, when I bring a cloud over the earth, the rainbow shall be seen in the cloud; and I will remember My covenant between Me and you and every living creature of all flesh; the waters shall never again become a flood to destroy all flesh. My rainbow shall be in the cloud, and I will certainly remember the everlasting covenant between God and every living creature of all flesh on the earth.” Again God said to Noah, “This is the sign of the covenant I established between Me and all flesh on the earth.” [SAAS]

Προκείμενον. Ἦχος πλ. βʹ.

Prokeimenon. Mode pl. 2.

Ψαλμὸς ΞΗʹ (68).

Psalm 68 (69).

Ἡ σωτηρία σου, ὁ Θεός, ἀντιλάβοιτό μου.

And the salvation of Your presence, O God, lays hold of me.

Ἰδέτωσαν πτωχοί, καὶ εὐφρανθήτωσαν.

Let the poor behold this, and be glad. [SAAS]

Παροιμιῶν τὸ ἀνάγνωσμα.

The reading is from the Proverbs of Solomon.

ΙΕΡΕΥΣ

PRIEST

Σοφία. Πρόσχωμεν.

Wisdom. Let us be attentive.

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ

READER

Παρ Κεφ. ΙΒʹ, 8-22

Pr 12:8-24

Στόμα συνετοῦ ἐγκωμιάζεται ὑπὸ ἀνδρός, νωθροκάρδιος δὲ μυκτηρίζεται. Κρείσσων ἀνὴρ ἐν ἀτιμίᾳ δουλεύων ἑαυτῷ, ἢ τιμὴν ἑαυτῷ περιτιθείς, καὶ προσδεόμενος ἄρτου. Δίκαιος οἰκτείρει ψυχὰς κτηνῶν αὐτοῦ, τὰ δὲ σπλάγχνα τῶν ἀσεβῶν, ἀνελεήμονα. Ὁ ἐργαζόμενος τὴν ἑαυτοῦ γῆν, ἐμπλησθήσεται ἄρτων, οἱ δὲ διώκοντες μάταια, ἐνδεεῖς φρενῶν, ὅς ἐστιν ἡδὺς ἐν οἴνων διατριβαῖς, ἐν τοῖς ἑαυτοῦ ὀχυρώμασι καταλείψει ἀτιμίαν. Ἐπιθυμίαι ἀσεβῶν, κακαί, αἱ δὲ ῥίζαι τῶν εὐσεβῶν, ἐν ὀχυρώμασι. Δι' ἁμαρτίαν χειλέων ἐμπίπτει εἰς παγίδας ἁμαρτωλός, ἐξολισθαίνει δὲ ἐξ αὐτῶν δίκαιος. Ὁ βλέπων λεῖα ἐλεηθήσεται, ὁ δὲ συναντῶν ἐν πύλαις ἐκθλίψει ψυχάς. Ἀπὸ καρπῶν στόματος ψυχὴ ἀνδρὸς πλησθήσεται ἀγαθῶν, ἀνταπόδομα δὲ χειλέων αὐτοῦ δοθήσεται αὐτῷ. Ὁδοὶ ἀφρόνων ὀρθαὶ ἐνώπιον αὐτῶν, εἰσακούει δὲ συμβουλίας σοφός. Ἄφρων αὐθημερὸν ἐξαγγέλλει ὀργὴν αὐτοῦ, κρύπτει δὲ τὴν ἑαυτοῦ, ἀτιμίαν πανοῦργος. Ἐπιδεικνυμένην πίστιν ἀναγγελεῖ δίκαιος, ὁ δὲ μάρτυς τῶν ἀδίκων, δόλιος. Εἰσίν, οἳ λέγοντες, τιτρώσκουσιν μαχαίρᾳ· γλῶσσαι δὲ σοφῶν ἰῶνται. Χείλη ἀληθινὰ κατορθοῖ μαρτυρίαν· μάρτυς δὲ ταχὺς γλῶσσαν ἔχει ἄδικον. Δόλος ἐν καρδίᾳ τεκταινομένου κακά, οἱ δὲ βουλόμενοι εἰρήνην, εὐφρανθήσονται, οὐκ ἀρέσει τῷ δικαίῳ οὐδὲν ἄδικον, οἱ δὲ ἀσεβεῖς πλησθήσονται κακῶν. Βδέλυγμα Κυρίῳ χείλη ψευδῆ, ὁ δὲ ποιῶν πίστει, δεκτὸς παρ' αὐτῷ.

The mouth of a man of understanding is praised by a man, but the slothful of heart are treated with contempt. It is better for a man in dishonor to serve himself than for him to surround himself with honor while in need of bread. A righteous man has compassion on the lives of his cattle, but the affections of the ungodly are without mercy. He who works his own land will be satisfied with bread, but those who pursue vain things are in need of discernment. He who is gladdened by wines in passing his time shall leave dishonor in his own strongholds. The desires of the ungodly are evil, but the roots of the godly are in strongholds. By the sin of his lips a sinner falls into snares, but a righteous man escapes from them. He whose looks are gentle will show mercy, but he who contends in the gates will afflict souls. By the fruits of his mouth, the soul of a man will be filled with good things, and the recompense of his lips will be given to him. The ways of undiscerning men are right in their own eyes, but a wise man hearkens to counsels. A man without discernment immediately proclaims his wrath, but an astute man hides his own dishonor. A righteous man declares his honesty openly, but the witness of the unrighteous is deceitful. There are those who wound with a sword as they speak, but the tongues of the wise heal. Truthful lips establish a testimony, but a hasty witness has an unrighteous tongue. There is deceit in the heart of a man who devises evil things, but those who counsel peace shall be glad. Nothing unrighteous will ever be pleasing to the righteous, but the ungodly will be filled with evil things. Lying lips are an abomination to the Lord, but he who shows faithfulness is acceptable to Him. [SAAS]

   

   

__________

__________

   

   

Συναξάριον.

Synaxarion.

Τοῦ Μηναίου.

From the Menaion.

Τῇ Ϛʹ τοῦ αὐτοῦ μηνός, μνήμη τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Εὐτυχίου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως.

On April 6, we commemorate our holy father Eftychios, Patriarch of Constantinople.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τῶν Ἁγίων ἑκατὸν εἴκοσι Μαρτύρων τῶν ἐν Περσίδι.

On this day we also commemorate the holy 120 martyrs of Persia.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τῆς Ὁσίας Πλατωνίδος.

On this day we also commemorate our devout mother St. Platonis.

Τῇ αὐτῇ ἡμἐρᾳ, μνήμη τῶν Ἁγίων δύο Μαρτύρων, τῶν ἐν Ἀσκάλωνι ἄρχις ὀσφύος χωσθέντων καὶ τελειωθέντων.

On this day we also commemorate the two holy martyrs of Ascalon, who died after they were buried up to the waist.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, ὁ Ὅσιος Πατὴρ ἡμῶν Γρηγόριος ὁ Σιναῒτης, ὁ ἀσκήσας ἐν ἔτει ᾳτιʹ (1310), ἐν εἰρἠνῃ τελειοῦται.

On this day our devout father Gregory of Sinai, who lived as an ascetic in the fourteenth century, died in peace.

Ὁ Ὅσιος Γρηγόριος, ὁ ἀσκήσας ἐν τοῖς ὁρίοις τῆς Μεγίστης Λαύρας τοῦ Ἄθω κατὰ τὸ ἔτος ᾳτηʹ (1308), ἐν εἰρήνῃ τελειοῦται.

Devout St. Gregory, who lived as an ascetic in the vicinity of Great Lavra Monastery on Mt. Athos in the fourteenth century, died in peace.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, ὁ Ἅγιος Ὁσιομάρτυς Γεννάδιος, ἀθλήσας ἐν Κων/πόλει κατὰ τὸ ἔτος ᾳωιηʹ (1818), τὴν κεφαλὴν ἀτοτμηθείς, τελειοῦται.

On this day in the year 1818, the holy monastic martyr Gennadios contested in Constantinople and was beheaded.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τῶν Ἁγίων ἐνδόξων πέντε Νεομαρτύρων Μανουήλ, Θεοδώρου, Γεωργίου, Μιχαὴλ καὶ ἑτέρου Γεωργίου, τῶν ἐκ Σαμοθράκης, καὶ ἐν Μάκρῃ τῆς Θράκης ἀθλησάντων έν ἔτει ᾳωλεʹ (1835), ποιούμεθα.

On this day we also commemorate the holy and glorious five Neomartyrs: Manuel, Theodore, George, Michael, and another George, who were from Samothrace and who contested in Makri, Thrace in the year 1835.

Ταῖς αὐτῶν ἁγίαις πρεσβείαις, Χριστὲ ὁ Θεός, ἐλέησον ἡμᾶς. Ἀμήν.

By their holy intercessions, Christ our God, have mercy on us. Amen.

__________

__________

   

   

Κανόνας Νηστείας

Fasting Rule

Νηστεία.

Strict: Refrain from meat, fish, oil, dairy, and eggs.

Εἶναι Μ. Τεσσαρακοστή.

It is a weekday in Lent.