2021

2021

Τῇ Πέμπτῃ | Τῌ Αʹ ΑΠΡΙΛΙΟΥ

On Thursday | April 1

   

   

__________

__________

Η ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ

THE PROPHECY

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ

READER

Προκείμενον. Ἦχος δʹ.

Prokeimenon. Mode 4.

Ψαλμὸς ΝΓʹ.

Psalm 53 (54).

Ὁ Θεός, ἐν τῷ ὀνόματί σου σῶσόν με.

Save me, O God, in Your name.

Ὁ Θεός, εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου.

O God, hear my prayer. [SAAS]

Προφητείας Ἠσαΐου τὸ ἀνάγνωσμα.

The reading is from the Prophecy of Isaiah.

ΙΕΡΕΥΣ

PRIEST

Σοφία. Πρόσχωμεν.

Wisdom. Let us be attentive.

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ

READER

Ησ Κεφ. ΙΑʹ, 10 - ΙΒʹ, 2

Is 11:10-12:2

Τάδε λέγει Κύριος· Ἔσται ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἡ ῥίζα τοῦ Ἱεσσαί, καὶ ὁ ἀνιστάμενος ἄρχειν ἐθνῶν, ἐπ αὐτῷ ἔθνη ἐλπιοῦσι, καὶ ἔσται ἡ ἀνάπαυσις αὐτοῦ, τιμή. Καὶ ἔσται τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, προσθήσει ὁ Κύριος τοῦ δεῖξαι τὴν χεῖρα αὐτοῦ, τοῦ ζηλῶσαι τὸ καταλειφθὲν ὑπόλοιπον τοῦ λαοῦ, ὃ ἂν καταλειφθῇ ὑπὸ τῶν Ἀσσυρίων, καὶ ἀπὸ Αἰγύπτου, καὶ ἀπὸ Βαβυλῶνος, καὶ ἀπὸ Αἰθιοπίας καὶ ἀπὸ Ἐλαμιτῶν, καὶ ἀπὸ ἡλίου ἀνατολῶν, καὶ ἐξ Ἀραβίας. Καὶ ἀρεῖ σημεῖον εἰς τὰ ἔθνη, καὶ συνάξει τοὺς ἀπολομένους Ἰσραήλ, καὶ τοὺς διεσπαρμένους Ἰούδα συνάξει ἐκ τῶν τεσσάρων πτερύγων τῆς γῆς. Καὶ ἀφαιρεθήσεται ὁ ζῆλος Ἐφραΐμ, καὶ οἱ ἐχθροὶ Ἰούδα ἀπολοῦνται. Καὶ ἔσται τῷ Ἰσραήλ, ὡς τῇ ἡμέρᾳ, ὅτε ἐξῆλθεν ἐκ γῆς Αἰγύπτου. Καὶ ἐρεῖς ἐν τῇ ἡμέρα ἐκείνη· Εὐλογῶ σε, Κύριε, διότι ὠργίσθης μοι, καὶ ἀπέστρεψας τὸν θυμόν σου, καὶ ἠλέησάς με. Ἰδού, ὁ Θεός μου σωτήρ μου πεποιθὼς ἔσομαι ἐπʹ αὐτῷ, καὶ σωθήσομαι ἐν αὐτῷ, καὶ οὐ φοβηθήσομαι, διότι ἡ δόξα μου, καὶ ἡ αἴνεσίς μου Κύριος, καὶ ἐγένετό μοι εἰς σωτηρίαν.

Thus says the Lord, “It shall come to pass in that day that there shall be a Root of Jesse who shall arise to rule nations. The Gentiles shall hope in Him, and His resting place shall be honorable.” It shall come to pass in that day that the Lord will show His hand again to be zealous for the remnant left of His people: left by the Assyrians and by Egypt, Babylon and Ethiopia, and by the Elamites, and from the rising of the sun, and out of Arabia. He shall set up a sign for the Gentiles and will assemble the lost ones of Israel. He shall gather together the dispersed of Judah, from the four corners of the earth. Also the envy of Ephraim shall depart, and the enemies of Judah shall be destroyed. Ephraim shall not envy Judah, and Judah shall not afflict Ephraim. But they shall spread sails on the ships of foreigners, and together they shall plunder the sea and the people of the East and Edom. They shall lay their hands first on Moab, but the sons of Ammon shall obey them first. The Lord shall make desolate the Sea of Egypt, and He will lay His hand on the river with a violent wind, and will strike the seven channels, that men might pass across it in sandals. “There shall be a highway for the remnant of My people in Egypt, and it will be for Israel as in the day he came out of the land of Egypt.” And in that day, you will say, “I will bless You, O Lord. Although You were angry with me, You turned away Your anger and had mercy on me. Behold, God is my Savior and Lord. I will trust in Him and be saved by Him. I will not be afraid, for the Lord is my glory and my praise. He has become my salvation.” [SAAS]

Προκείμενον. Ἦχος δʹ.

Prokeimenon. Mode 4.

Ψαλμὸς ΝΔʹ (54).

Psalm 54 (55).

Ἐνώτισαι, ὁ Θεός, τὴν προσευχήν μου.

Give ear to my prayer, O God.

Πρόσχες μοι καὶ εἰσάκουσόν μου.

Attend to me, and hear me. [SAAS]

Τὰ Ἀναγνώσματα τοῦ Ἑσπερινοῦ

The Readings from Vespers

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ

READER

Προκείμενον. Ἦχος πλ. δʹ.

Prokeimenon. Mode pl. 4.

Ψαλμὸς ΝΕʹ (55).

Psalm 55 (56).

Ἐλέησόν με, ὁ Θεός, ὅτι κατεπάτησέ με ἄνθρωπος.

Have mercy on me, O Lord, for man tramples me down.

Κατεπάτησάν με οἱ ἐχθροί μου ὅλην τὴν ἡμέραν.

All day my enemies trample me down. [SAAS]

Γενέσεως τὸ ἀνάγνωσμα.

The reading is from the book of Genesis.

ΙΕΡΕΥΣ

PRIEST

Σοφία. Πρόσχωμεν.

Wisdom. Let us be attentive.

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ

READER

Γε Κεφ. Ζʹ, 11 - Ηʹ, 3

Gn 7:11-8:3

Ἐγένετο ἐν τῷ ἑξακοσιοστῷ ἔτει, ἐν τῇ ζωῇ τοῦ Νῶε, τοῦ δευτέρου μηνός, ἑβδόμῃ καὶ εἰκάδι τοῦ μηνός, τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ ἐῤῥάγησαν πᾶσαι αἱ πηγαὶ τῆς ἀβύσσου, καὶ οἱ καταῤῥάκται τοῦ οὐρανοῦ ἠνεῴχθησαν. Καὶ ἐγένετο ὁ ὑετὸς ἐπὶ τῆς γῆς τεσσαράκοντα ἡμέρας, καὶ τεσσαράκοντα νύκτας. Ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ εἰσῆλθε Νῶε, Σήμ, Χάμ, Ἰάφεθ, οἱ υἱοὶ Νῶε, καὶ ἡ γυνὴ Νῶε, καὶ αἱ τρεῖς γυναῖκες τῶν υἱῶν αὐτοῦ μέτʹ αὐτοῦ εἰς τὴν κιβωτόν, καὶ πάντα τὰ θηρία κατὰ γένος, καὶ πάντα τὰ κτήνη κατὰ γένος, καὶ πᾶν ἑρπετὸν κινούμενον ἐπὶ γῆς κατὰ γένος, καὶ πᾶν ὄρνεον πετεινὸν κατὰ γένος αὐτοῦ, εἰσῆλθον πρὸς Νῶε εἰς τὴν κιβωτόν, δύο δύο, ἄρσεν καὶ θῆλυ, ἀπὸ πάσης σαρκός, ἐν ᾧ ἐστι πνεῦμα ζωῆς. Καὶ τὰ εἰσπορευόμενα, ἄρσεν καὶ θῆλυ, ἀπὸ πάσης σαρκός, εἰσῆλθε, καθὰ ἐνετείλατο Κύριος ὁ Θεός τῷ Νῶε, καὶ ἔκλεισε Κύριος ὁ Θεὸς τὴν κιβωτὸν ἔξωθεν αὐτοῦ. Καὶ ἐγένετο ὁ κατακλυσμὸς τεσσαράκοντα ἡμέρας, καὶ τεσσαράκοντα νύκτας ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ ἐπληθύνθη τὸ ὕδωρ, καὶ ἐπῆρε τὴν κιβωτόν, καὶ ὑψώθη ἀπὸ τῆς γῆς, καὶ ἐπεκράτει τὸ ὕδωρ, καὶ ἐπληθύνετο σφόδρα ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ ἐπεφέρετο ἡ κιβωτὸς ἐπάνω τοῦ ὕδατος, τὸ δὲ ὕδωρ ἐπεκράτει σφόδρα ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ ἐκάλυψε πάντα τὰ ὄρη τὰ ὑψηλά, ἃ ἦν ὑποκάτω τοῦ οὐρανοῦ. Πεντεκαίδεκα πήχεις ὑπεράνω ὑψώθη τὸ ὕδωρ, καὶ ἐπεκάλυψε πάντα τὰ ὄρη τὰ ὑψηλά. Καὶ ἀπέθανε πᾶσα σάρξ κινουμένη ἐπὶ τῆς γῆς τῶν πετεινῶν, καὶ τῶν κτηνῶν, καὶ τῶν θηρίων, καὶ πᾶν ἑρπετὸν κινούμενον ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ πᾶς ἄνθρωπος, καὶ πάντα ὅσα ἔχει πνοὴν ζωῆς, καὶ πᾶν ὃ ἦν ἐπὶ τῆς ξηρᾶς ἀπέθανε. Καὶ ἐξήλειψε πᾶν τὸ ἀνάστημα, ὃ ἦν ἐπὶ προσώπου πάσης τῆς γῆς, ἀπὸ ἀνθρώπου ἕως κτήνους, καὶ ἑρπετῶν, καὶ τῶν πετεινῶν τοῦ οὐρανοῦ, καὶ ἐξηλείφθησαν ἀπὸ τῆς γῆς, καὶ κατελείφθη Νῶε μόνος, καὶ οἱ μετʹ αὐτοῦ, ἐν τῇ κιβωτῷ. Καὶ ὑψώθη τὸ ὕδωρ ἐπὶ τῆς γῆς, ἡμέρας ἑκατὸν πεντήκοντα. Καὶ ἐμνήσθη ὁ Θεὸς τοῦ Νῶε, καὶ πάντων τῶν θηρίων, καὶ πάντων τῶν κτηνῶν, καὶ πάντων τῶν πετεινῶν, καὶ πάντων τῶν ἑρπετῶν, ὅσα ἦν μετʹ αὐτοῦ ἐν τῇ κιβωτῷ, καὶ ἐπήγαγεν ὁ Θεὸς πνεῦμα ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ ἐκόπασε τὸ ὕδωρ. Καὶ ἐπεκαλύφθησαν αἱ πηγαὶ τῆς ἀβύσσου, καὶ οἱ καταῤῥάκται τοῦ οὐρανοῦ, καὶ συνεσχέθη ὁ ὑετὸς ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ, καὶ ἐνεδίδου τὸ ὕδωρ, πορευόμενον ἀπὸ τῆς γῆς, καὶ ἠλαττονοῦτο τὸ ὕδωρ, μετὰ ἑκατὸν πεντήκοντα ἡμέρας.

In the six-hundredth year of Noah’s life, in the second month, on the seventeenth day of the month, on that day, all the fountains of the great deep were broken up, and the floodgates of heaven were opened. Then it rained on the earth forty days and forty nights. On the very same day Noah and his wife, his sons, Shem, Ham, and Japheth, and their wives entered the ark. Also, all the wild animals after their kind, all cattle after their kind, every creeping thing moving upon the earth after its kind, and every bird after its kind, entered the ark with Noah, two by two, of all flesh in which is the breath of life. So those that entered, male and female of all flesh, went in as God commanded him. Then the Lord God shut him in the ark. Now the flood was on the earth forty days and forty nights. The waters increased and lifted up the ark, and it rose high above the earth. So the waters prevailed and greatly increased on the earth, and the ark moved about on the surface of the waters. The waters prevailed exceedingly on the earth, and all the high mountains under the whole heaven were covered. The waters prevailed fifteen cubits upward, and covered all the high mountains. And all flesh died that moves on the earth: birds and cattle, wild animals, and every creeping thing that moves on the earth, and every man. Thus all things in whose nostrils was the breath of life, and everything on dry land, died. So He blotted out all living things on the face of the earth: both man and cattle, creeping things and the birds of heaven. They were blotted out from the earth. Only Noah and those with him in the ark remained alive. Now the waters prevailed on the earth one hundred and fifty days. Then God remembered Noah, and whatever was with him in the ark: all the wild animals, all the cattle, all the birds, and all the creeping things. And God made a wind to pass over the earth, and the waters subsided. The fountains of the deep and the floodgates of heaven were also stopped, and the rain from heaven was restrained. And the waters receded continually from the earth. At the end of the hundred and fifty days the waters decreased. [SAAS]

Προκείμενον. Ἦχος βαρύς.

Prokeimenon. Grave Mode.

Ψαλμὸς ΝϚʹ (56).

Psalm 56 (57).

Ἐλέησόν με, ὁ Θεός, ἐλέησόν με, ὅτι ἐπὶ σοὶ πέποιθεν ἡ ψυχή μου.

Have mercy on me, O God, have mercy on me, for my soul trusts in You.

Καὶ ἐν τῇ σκιᾷ τῶν πτερύγων σου ἐλπιῶ, ἕως οὗ παρέλθῃ ἡ ἀνομία.

And in the shadow of Your wings I will hope, until lawlessness shall pass away. [SAAS]

Παροιμιῶν τὸ ἀνάγνωσμα.

The reading is from the Proverbs of Solomon.

ΙΕΡΕΥΣ

PRIEST

Σοφία. Πρόσχωμεν.

Wisdom. Let us be attentive.

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ

READER

Παρ Κεφ. Ιʹ, 1-22

Pr 10:1-23

Υἱὸς σοφὸς εὐφραίνει πατέρα, υἱὸς δὲ ἄφρων λύπη τῇ μητρί, οὐκ ὠφελήσουσι θησαυροὶ ἀνόμους, δικαιοσύνη δὲ ῥύσεται ἐκ θανάτου, οὐ λιμοκτονήσει Κύριος ψυχήν δικαίαν, ζωὴν δὲ ἀσεβῶν ἀνατρέψει. Πενία ἄνδρα ταπεινοῖ, χεῖρες δὲ ἀνδρείων πλουτίζουσι. Διεσώθη ἀπὸ καύματος υἱὸς νοήμων, ἀνεμόφθορος δὲ γίνεται ἐν ἀμητῷ υἱὸς παράνομος. Εὐλογία Κυρίου ἐπὶ κεφαλὴν δικαίου, στόμα δὲ ἀσεβῶν καλύψει πένθος ἄωρον. Μνήμη δικαίου μέτʹ ἐγκωμίων, ὄνομα δὲ ἀσεβοῦς σβέννυται. Σοφὸς ἐν καρδίᾳ δέξεται ἐντολάς. Ὁ δὲ ἄστεγος χείλεσι σκολιάζων ὑποσκελισθήσεται, ὃς πορεύεται ἁπλῶς, πορεύεται πεποιθώς. Ὁ δὲ διαστρέφων τὰς ὁδοὺς αὐτοῦ γνωσθήσεται, ὁ ἐννεύων ὀφθαλμοῖς μετὰ δόλου, συνάγει ἀνδράσι λύπας. Ὁ δὲ ἐλέγχων μετὰ παῤῥησίας εἰρηνοποιεῖ. Πηγὴ ζωῆς ἐν χειρὶ δικαίου, στόμα δὲ ἀσεβοῦς καλύψει ἀπώλεια. Μῖσος ἐγείρει νεῖκος, πάντας δὲ τοὺς μὴ φιλονεικοῦντας καλύψει φιλία. Ὃς ἐκ χειλέων προσφέρει σοφίαν, ῥάβδῳ τύπτει ἄνδρα ἀκάρδιον. Σοφοὶ κρύψουσιν αἴσθησιν, στόμα δὲ προπετοῦς ἐγγίζει συντριβή. Κτῆσις πλουσίων, πόλις ὀχυρά, συντριβὴ δὲ ἀσεβῶν, πενία. Ἔργα δικαίων ζωὴν ποιεῖ, καρποὶ δὲ ἀσεβῶν, ἁμαρτίας. Ὁδοὺς δικαίας ζωῆς φυλάσσει παιδεία, παιδεία δὲ ἀνεξέλεγκτος πλανᾶται. Καλύπτουσιν ἔχθραν χείλη δίκαια, οἱ δὲ ἐκφέροντες λοιδορίας, ἀφρονέστατοί εἰσιν. Ἐκ πολυλογίας οὐκ ἐκφεύξῃ ἁμαρτίαν, φειδόμενος δὲ χειλέων, νοήμων ἔσῃ. Ἄργυρος πεπυρωμένος γλῶσσα δικαίου, καρδία δὲ ἀσεβοῦς ἐκλείψει. Χείλη δικαίων ἐπίστανται ὑψηλά, οἱ δὲ ἄφρονες ἐν ἐνδείᾳ τελευτῶσιν. Εὐλογία Κυρίου ἐπὶ κεφαλὴν δικαίου, αὕτη πλουτίζει, καὶ οὐ μὴ προστεθῇ αὐτῇ λύπη ἐν καρδίᾳ.

A wise son makes his father glad, but a son without discernment is a grief to his mother. Treasures do not benefit lawless men, but righteousness delivers from death. The Lord will not let the soul of the righteous man starve, but He overthrows the life of the ungodly. Poverty humbles a man, but the hands of courageous men enrich others. A son who is instructed will be wise, and he will use a man without discernment as a servant. A son with understanding is kept safe from the heat, but a lawless son is blasted by the wind at harvest time. The blessing of the Lord is upon the head of a righteous man, but untimely grief will cover the mouth of the ungodly. The remembrance of the righteous is with eulogies, but the name of an ungodly man is extinguished. The wise man in heart will receive the commandments, but the man unguarded in speech will be overthrown in his perverseness. He who walks in sincerity walks confidently, but he who perverts his ways will be known. He who winks his eyes deceitfully gathers grief for men, but he who reproves boldly is a peacemaker. A fountain of life is in the hand of a righteous man, but the mouth of an ungodly man will hide destruction. Hatred stirs up strife, but love covers all who are not lovers of strife. He who brings forth wisdom from his lips beats a heartless man with a rod. The wise will hide perception, but the mouth of a rash man approaches destruction. The acquisition of riches is a fortified city, but poverty is the destruction of the ungodly. The works of the righteous produce life, but the fruits of the ungodly produce sins. Instruction guards righteous ways of life, but instruction incapable of criticism goes astray. Righteous lips cover hatred, but those who bring forth abuse are very lacking in discernment. You will not escape sin by a multitude of words, but you of discreet lips will be forbearing. The tongue of a righteous man is silver tried in the fire, but the heart of an ungodly man shall fail. The lips of righteous men understand lofty things, but men without discernment die in want. The blessing of the Lord is upon the head of a righteous man; it enriches him, and grief of heart will not be added to it. [SAAS]

   

   

__________

__________

   

   

Συναξάριον.

Synaxarion.

Τοῦ Μηναίου.

From the Menaion.

Τῇ Αʹ τοῦ αὐτοῦ μηνός, μνήμη τῆς ὁσίας Μητρὸς ἡμῶν Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας.

On April 1 we commemorate our devout Mother Mary of Egypt.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν καὶ ὁμολογητοῦ Μακαρίου, Ἡγουμένου τῆς Μονῆς τῆς καλουμένης Πελεκητῆς.

On this day we also commemorate our devout Father Makarios the Confessor, Abbot of the Hewn Monastery.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τῶν ἁγίων Μαρτύρων Γεροντίου καὶ Βασιλείδου.

On this day we also commemorate the holy martyrs Gerontios and Vasilides.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ἁγίου καὶ δικαίου Ἄχαζ.

On this day we also commemorate the holy and righteous Ahaz.

Μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Εὐθυμίου Σουζδαλιάς τοῦ θαυματουργοῦ, τοῦ Ρώσου.

We also commemorate our devout Russian father Efthymios of Suzdal, the wonder-worker.

Ταῖς αὐτῶν ἁγίαις πρεσβείαις, ὁ Θεός, ἐλέησον ἡμᾶς. Ἀμήν.

By their holy intercessions, O God, have mercy on us. Amen.

__________

__________

   

   

Κανόνας Νηστείας

Fasting Rule

Νηστεία.

Strict: Refrain from meat, fish, oil, dairy, and eggs.

Εἶναι Μ. Τεσσαρακοστή.

It is a weekday in Lent.