2020

2020

Τῇ Δευτέρᾳ | Τῌ ΚΗʹ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

On Monday | December 28

   

   

----------

----------

   

   

Τὰ Ἀναγνώσματα τῆς Σειρᾶς

The Readings from the Regular Cycle

Ὁ Ἀπόστολος

The Epistle

ΔΕΥΤΕΡΑ Λʹ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

MONDAY OF THE THIRTIETH WEEK

Εβρ 8:7-13

Heb. 8:7-13

Ἀδελφοί, εἰ ἡ πρώτη διαθήκη ἦν ἄμεμπτος, οὐκ ἂν δευτέρας ἐζητεῖτο τόπος· μεμφόμενος γὰρ αὐτοῖς λέγει· Ἰδοὺ ἡμέραι ἔρχονται, λέγει Κύριος, καὶ συντελέσω ἐπὶ τὸν οἶκον Ἰσραὴλ καὶ ἐπὶ τὸν οἶκον Ἰούδα διαθήκην καινήν, οὐ κατὰ τὴν διαθήκην ἣν ἐποίησα τοῖς πατράσιν αὐτῶν ἐν ἡμέρᾳ ἐπιλαβομένου μου τῆς χειρὸς αὐτῶν ἐξαγαγεῖν αὐτοὺς ἐκ γῆς Αἰγύπτου, ὅτι αὐτοὶ οὐκ ἐνέμειναν ἐν τῇ διαθήκῃ μου, κἀγὼ ἠμέλησα αὐτῶν, λέγει Κύριος. Ὅτι αὕτη ἡ διαθήκη ἣν διαθήσομαι τῷ οἴκῳ Ἰσραὴλ μετὰ τὰς ἡμέρας ἐκείνας, λέγει Κύριος· διδοὺς νόμους μου εἰς τὴν διάνοιαν αὐτῶν, καὶ ἐπὶ καρδίας αὐτῶν ἐπιγράψω αὐτούς, καὶ ἔσομαι αὐτοῖς εἰς Θεὸν καὶ αὐτοὶ ἔσονταί μοι εἰς λαόν. Καὶ οὐ μὴ διδάξωσιν ἕκαστος τὸν πολίτην αὐτοῦ καὶ ἕκαστος τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, λέγων· Γνῶθι τὸν Κύριον· ὅτι πάντες εἰδήσουσί με ἀπὸ μικροῦ ἕως μεγάλου αὐτῶν. Ὅτι ἵλεως ἔσομαι ταῖς ἀδικίαις αὐτῶν, καὶ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν οὐ μὴ μνησθῶ ἔτι. Ἐν τῷ λέγειν καινὴν πεπαλαίωκεν τὴν πρώτην· τὸ δὲ παλαιούμενον καὶ γηράσκον ἐγγὺς ἀφανισμοῦ.

Brethren, if that first covenant had been faultless, there would have been no occasion for a second. For he finds fault with them when he says: "The days will come, says the Lord, when I will establish a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah; not like the covenant that I made with their fathers on the day when I took them by the hand to lead them out of the land of Egypt; for they did not continue in my covenant, and so I paid no heed to them, says the Lord. This is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, says the Lord: I will put my laws into their minds, and write them on their hearts, and I will be their God, and they shall be my people. And they shall not teach every one his fellow or every one his brother, saying, 'Know the Lord,' for all shall know me, from the least of them to the greatest. For I will be merciful toward their iniquities, and I will remember their sins no more." In speaking of a new covenant he treats the first as obsolete. And what is becoming obsolete and growing Old is ready to vanish away. [RSV]

Τὸ Εὐαγγέλιον

The Gospel

Τῌ ΔΕΥΤΕΡᾼ ΤΗΣ ΙΕʹ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΤΟΥ ΛΟΥΚΑ

Monday of the Fifteenth Week of Luke

Μαρ ιʹ 46 - 52

Mk. 10:46-52

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐκπορευομένου τοῦ Ἰησοῦ ἀπὸ Ἰεριχὼ καὶ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ καὶ ὄχλου ἱκανοῦ, ὁ υἱὸς Τιμαίου Βαρτιμαῖος τυφλὸς ἐκάθητο παρὰ τὴν ὁδὸν προσαιτῶν. καὶ ἀκούσας ὅτι Ἰησοῦς ὁ Ναζωραῖός ἐστιν, ἤρξατο κράζειν καὶ λέγειν· Υἱὲ Δαυῒδ Ἰησοῦ, ἐλέησόν με. καὶ ἐπετίμων αὐτῷ πολλοὶ ἵνα σιωπήσῃ· ὁ δὲ πολλῷ μᾶλλον ἔκραζεν· Υἱὲ Δαυῒδ, ἐλέησόν με. καὶ στὰς ὁ Ἰησοῦς εἶπε· Φωνήσατε αὐτόν· καὶ φωνοῦσιν τὸν τυφλὸν λέγοντες αὐτῷ· Θάρσει, ἔγειρε· φωνεῖ σε. ὁ δὲ ἀποβαλὼν τὸ ἱμάτιον αὐτοῦ ἀναστὰς ἦλθε πρὸς τὸν Ἰησοῦν. καὶ ἀποκριθεὶς λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· Τί σοι θέλεις ποιήσω; ὁ δὲ τυφλὸς εἶπεν αὐτῷ· Ραββουνι, ἵνα ἀναβλέψω. καὶ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ· Ὕπαγε, ἡ πίστις σου σέσωκέ σε. καὶ εὐθέως ἀνέβλεψε, καὶ ἠκολούθει τῷ Ἰησοῦ ἐν τῇ ὁδῷ.

At that time, as Jesus was leaving Jericho with his disciples and a great multitude, Bartimaios, a blind beggar, the son of Timaios, was sitting by the roadside. And when he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to cry out and say, "Jesus, Son of David, have mercy on me!" And many rebuked him, telling him to be silent; but he cried out all the more, "Son of David, have mercy on me!" And Jesus stopped and said, "Call him." And they called the blind man, saying to him, "Take heart; rise, he is calling you." And throwing off his mantle he sprang up and came to Jesus. And Jesus said to him, "What do you want me to do for you?" And the blind man said to him, "Master, let me receive my sight." And Jesus said to him, "Go your way; your faith has made you well." And immediately he received his sight and followed him on the way. [RSV]

__________

__________

   

   

Συναξάριον.

Synaxarion.

Τοῦ Μηναίου.

From the Menaion.

Τῇ ΚΗʹ τοῦ αὐτοῦ μηνὸς μνήμη τῶν Ἁγίων Δισμυρίων, τῶν ἐν Νικομηδείᾳ καέντων.

On December 28 we commemorate the Holy 20,000 who burned in Nicomedia.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τῶν ἁγίων Μαρτύρων, τῶν ἀπὸ τῆς Συγκλήτου, ἔξω τῆς πυρᾶς ἀπολειφθέντων, καὶ τελειωθέντων.

On this day we also commemorate the holy Martyrs, who were in the Senate, who fled from the fire, died.

Ὁ ἅγίος Ἴνδης, ἐν τῇ θαλάσσῃ βληθείς, τελειοῦται.

St. Indos, died by drowning in the sea.

Οἱ ἅγιοι Γοργόνιος καὶ Πέτρος, ἐν τῇ θαλάσσῃ τελειοῦνται.

Sts. Gorgon and Peter, died in the sea.

Ὁ ἅγιος Μάρτυς Ζήνων, ξίφει τελειοῦται.

The holy Martyr Zeno, died by the sword.

Ὁ ἅγιος Μάρτυς Μαρδόνιος, πυρὶ τελειοῦται.

The holy Martyr Mardonios, died by fire.

Ὁ ἅγιος Δωρόθεος, ὁ Πρεπόσιτος, ξίφει τελειοῦται.

St. Dorotheos, the courtier, died by the sword.

Ὁ ἅγιος Θεόφιλος ὁ Διάκονος, λιθοβοληθείς, τελειοῦται.

St. Theophilos the Deacon, died by stoning.

Ὁ ἅγιος Μυγδόνιος, βόθρῳ ἐγχωσθείς, τελειοῦται.

St. Mygdonios died by being buried in a pit.

Ὁ ἅγιος Γλυκέριος ὁ Πρεσβύτερος, πυρὶ τελειοῦται.

St. Glycerius the Priest, died by fire.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἡ ἁγία Δόμνα, ξίφει τμηθεῖσα, τῷ πυρὶ τελειοῦται.

On this day St. Domna, was cut by the sword and died by fire.

Ὁ ὅσιος Σίμων ὁ Μυροβλύτης, ὁ κτήτωρ τῆς ἐν τῷ Ἄθῳ ἱερᾶς Μονῆς Σιμωνοπέτρας, ἐν εἰρήνῃ τελειοῦται.

The devout St. Simon the Myrrh-Streamer, the the founder of the holy Monastery of Simonopetra on Athos reposed in peace.

Ταῖς αὐτῶν ἁγίαις πρεσβείαις, ὁ Θεός, ἐλέησον καὶ σῶσον ἡμᾶς. Ἀμήν.

By the intercessions of Your Saints, O God, have mercy and save us. Amen.

__________

__________

   

   

Κανόνας Νηστείας

Fasting Rule

Κατάλυσις εἰς πάντα.

Fast Free: All foods allowed.

Εἶναι τὸ Δωδεκαήμερον.

It is the Twelve Days of Christmas