2020

2020

Τῇ Τετάρτῃ | Τῌ ΚΓʹ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

On Wednesday | December 23

   

   

----------

----------

   

   

Τὰ Ἀναγνώσματα τῆς Σειρᾶς

The Readings from the Regular Cycle

Ὁ Ἀπόστολος

The Epistle

ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΘʹ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

WEDNESDAY OF THE TWENTY-NINTH WEEK

Εβρ 5:11-14; 6:1-8

Heb. 5:11-14; 6:1-8

Ἀδελφοί, περὶ τοῦ Μελχισεδὲκ πολὺς ἡμῖν ὁ λόγος καὶ δυσερμήνευτος λέγειν͵ ἐπεὶ νωθροὶ γεγόνατε ταῖς ἀκοαῖς. Καὶ γὰρ ὀφείλοντες εἶναι διδάσκαλοι διὰ τὸν χρόνον͵ πάλιν χρείαν ἔχετε τοῦ διδάσκειν ὑμᾶς τίνα τὰ στοιχεῖα τῆς ἀρχῆς τῶν λογίων τοῦ Θεοῦ͵ καὶ γεγόνατε χρείαν ἔχοντες γάλακτος͵ καὶ οὐ στερεᾶς τροφῆς. Πᾶς γὰρ ὁ μετέχων γάλακτος ἄπειρος λόγου δικαιοσύνης͵ νήπιος γάρ ἐστι· τελείων δέ ἐστιν ἡ στερεὰ τροφή͵ τῶν διὰ τὴν ἕξιν τὰ αἰσθητήρια γεγυμνασμένα ἐχόντων πρὸς διάκρισιν καλοῦ τε καὶ κακοῦ. Διὸ ἀφέντες τὸν τῆς ἀρχῆς τοῦ Χριστοῦ λόγον ἐπὶ τὴν τελειότητα φερώμεθα͵ μὴ πάλιν θεμέλιον καταβαλλόμενοι μετανοίας ἀπὸ νεκρῶν ἔργων͵ καὶ πίστεως ἐπὶ τὸν Θεόν͵ βαπτισμῶν διδαχῆς͵ ἐπιθέσεώς τε χειρῶν͵ ἀναστάσεώς τε νεκρῶν͵ καὶ κρίματος αἰωνίου. Καὶ τοῦτο ποιήσομεν ἐάνπερ ἐπιτρέπῃ ὁ Θεός. Ἀδύνατον γὰρ τοὺς ἅπαξ φωτισθέντας͵ γευσαμένους τε τῆς δωρεᾶς τῆς ἐπουρανίου καὶ μετόχους γενηθέντας Πνεύματος ἁγίου καὶ καλὸν γευσαμένους Θεοῦ ῥῆμα δυνάμεις τε μέλλοντος αἰῶνος͵ καὶ παραπεσόντας͵ πάλιν ἀνακαινίζειν εἰς μετάνοιαν͵ ἀνασταυροῦντας ἑαυτοῖς τὸν υἱὸν τοῦ Θεοῦ καὶ παραδειγματίζοντας. Γῆ γὰρ ἡ πιοῦσα τὸν ἐπ' αὐτῆς ἐρχόμενον πολλάκις ὑετόν͵ καὶ τίκτουσα βοτάνην εὔθετον ἐκείνοις δι' οὓς καὶ γεωργεῖται͵ μεταλαμβάνει εὐλογίας ἀπὸ τοῦ Θεοῦ· ἐκφέρουσα δὲ ἀκάνθας καὶ τριβόλους ἀδόκιμος καὶ κατάρας ἐγγύς͵ ἧς τὸ τέλος εἰς καῦσιν.

Brethren, about Melchizedek we have much to say which is hard to explain, since you have become dull of hearing. For though by this time you ought to be teachers, you need some one to teach you again the first principles of God's word. You need milk, not solid food; for every one who lives on milk is unskilled in the work of righteousness, for he is a child. But solid food is for the mature, for those who have their faculties trained by practice to distinguish good from evil. Therefore let us leave the elementary doctrine of Christ and go on to maturity, not laying again a foundation of repentance from dead works and of faith toward God, with instruction about ablutions, the laying on of hands, the resurrection of the dead, and eternal judgment. And this we will do if God permits. For it is impossible to restore again to repentance those who have once been enlightened, who have tasted the heavenly gift, and have become partakers of the Holy Spirit, and have tasted the goodness of the word of God and the powers of the age to come, if they then commit apostasy, since they crucify the Son of God on their own account and hold him up to contempt. For land which has drunk the rain that often falls upon it, and brings forth vegetation useful to those for whose sake it is cultivated, receives a blessing from God. But if it bears thorns and thistles, it is worthless and near to being cursed; its end is to be burned. [RSV]

Τὸ Εὐαγγέλιον

The Gospel

Τῌ ΤΕΤΑΡΤῌ ΤΗΣ ΙΔʹ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΤΟΥ ΛΟΥΚΑ

Wednesday of the Fourteenth Week of Luke

Μαρ ιʹ 11 - 16

Mk. 10:11-16

Εἶπεν ὁ Κύριος· Ὃς ἂν ἀπολύσῃ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ γαμήσῃ ἄλλην, μοιχᾶται ἐπ’ αὐτήν· καὶ ἐὰν γυνὴ ἀπολύσασα τὸν ἄνδρα γαμηθῇ ἄλλῳ, μοιχᾶται. Καὶ προσέφερον αὐτῷ παιδία, ἵνα αὐτῶν ἅψηται· οἱ δὲ μαθηταὶ ἐπετίμων τοῖς προσφέρουσιν. ἰδὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς ἠγανάκτησε καὶ εἶπεν αὐτοῖς· Ἄφετε τὰ παιδία ἔρχεσθαι πρός με, καὶ μὴ κωλύετε αὐτά· τῶν γὰρ τοιούτων ἐστὶν ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ. ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὃς ἐὰν μὴ δέξηται τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ ὡς παιδίον, οὐ μὴ εἰσέλθῃ εἰς αὐτήν. καὶ ἐναγκαλισάμενος αὐτὰ τιθεὶς τὰς χεῖρας ἐπ’ αὐτά ηυλόγει αὐτά.

The Lord said, "Whoever divorces his wife and marries another, commits adultery against her; and if she divorces her husband and marries another, she commits adultery." And they were bringing children to him, that he might touch them; and the disciples rebuked them. But when Jesus saw it he was indignant, and said to them, "Let the children come to me, do not hinder them; for to such belongs the kingdom of God. Truly, I say to you, whoever does not receive the kingdom of God like a child shall not enter it." And he took them in his arms and blessed them, laying his hands upon them. [RSV]

__________

__________

   

   

Συναξάριον.

Synaxarion.

Τοῦ Μηναίου.

From the Menaion.

Τῇ ΚΓʹ τοῦ αὐτοῦ μηνὸς μνήμη τῶν ἁγίων Δέκα Μαρτύρων, τῶν ἐν Κρήτῃ μαρτυρησάντων.

On December 23, we commemorate the holy Ten Martyrs who witnessed in Crete.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Παύλου, Ἀρχιεπισκόπου Νεοκαισαρείας, ἑνὸς τῶν τριακοσίων δέκα καὶ ὀκτὼ ἁγίων Πατέρων τῶν ἐν Νικαίᾳ.

On this day we also commemorate our devout father Paul, Archbishop of Neocesaria, one of the 318 holy fathers of the First Council in Nicea.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ τὰ ἐγκαίνια τῆς Ἁγίας τοῦ Θεοῦ μεγάλης Ἐκκλησίας.

On this day was the consecration of the holy Great Church of Christ.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ἁγίου καὶ Θεοφόρου Πατρὸς ἡμῶν Ναοὺμ τοῦ θαυματουργοῦ, τοῦ φωτιστοῦ καὶ ἱεροκήρυκος Βουλγαρίας.

On this day we commemorate our holy and God-bearing father Nahum the wonder-worker, the enlightener and preacher of Bulgaria.

Ὁ ἅγιος Μάρτυς Σχίνων ξίφει τελειοῦται.

St. Schinon the Martyr died by the sword.

Ταῖς τῶν σῶν Ἁγίων πρεσβείαις, ὁ Θεός, ἐλέησον ἡμᾶς. Ἀμήν.

By the intercessions of Your Saints, O God, have mercy on us. Amen.

__________

__________

   

   

Κανόνας Νηστείας

Fasting Rule

Νηστεία.

Strict: Refrain from meat, fish, oil, dairy, and eggs.

Εἶναι ἡ νηστεία πρὸ τῶν Χριστουγέννων.

It is the Christmas fast.